poliklinika Lanškroun

místo

Lanškroun

ateliér

FA ČVUT / ateliér Mádr – Tomš / diplomní projekt

autor

Filip Vlach

stupeň

studie

datum

2021

Město Lanškroun potřebuje novou polikliniku. Stávající budova městské polikliniky již dlouho nesplňuje požadavky na moderní zdravotnické zařízení, a tak město hledá způsob, jak zajistit dostupnou zdravotní péči pro své občany.

Diplomová práce se zabývá návrhem nové budovy městské polikliniky v historickém jádru města, urbanistickým řešením bezprostředního okolí a s tím souvisejícím dopravním řešením a návazností na městskou dopravní síť.

Cílem práce bylo navrhnout nový objekt, který svým měřítkem a funkcí prokáže oprávněnost nového řešení a vhodně doplní strukturu města. Návrh polikliniky má nabídnout moderní typologické řešení zdravotnického zařízení a řešení návaznosti objektu do veřejného prostoru, společně s kvalitním a detailním urbanistickým a dopravním řešením.

vize & program

Hlavním programem a stěžejní částí této diplomové práce je návrh nové budovy polikliniky. Návrh by měl reflektovat současné typologické požadavky na moderní zdravotnické zařízení a zároveň nabídnout lékařům i pacientům kvalitní prostory k užívání. Kapacitní řešení musí být odpovídající potřebám Lanškrouna a celé spádové oblasti, ale budova musí zachovat meze hospodárného řešení. To vše musí být zasazeno do historické, památkově chráněné části města s důrazem na kvalitu architektonické i urbanistické stránky řešení.

Kromě návrhu polikliniky je pak zadání rozšířeno o návrh bytové funkce. Jedná se o návrh, který je součástí strategie, kdy v souvislosti se zdokonalováním a modernizací lékařské péče bude v programu výstavby zařazena i výstavba nových bytů. Tyto nové byty pak mohou sloužit jako součást benefičního programu s cílem zamezit odchodu stávajících lékařů nebo možnost jak přilákat nové. Vzhledem k tomu, že se Lanškroun, stejně jako ostatní města, potýká s nedostatkem bytů, se jedná o investici s jistou návratností.

Postupem času se návrh bytové funkce přeměnil do návrhu solitérní bytové stavby. Vzhledem k tomu, že se nachází v oblasti s funkčním obchodním parterem, navrhuji první nadzemní podlaží využít rovněž pro obchody a doplnit tak město o další komerční prostory. Další dvě nadzemní podlaží potom věnuji pouze bytové funkci.

Pro doplnění urbanistické struktury návrhu a jako reakci na nedostatek bytů v Lanškrouně jsem dále návrh rozšířil o objemovou studii pro novou obytnou výstavbu v rámci řešeného území. Jedná se o dva menší bytové objekty dotvářející charakter místa.

Jako návrh řešení dopravního uspořádání, zejména dopravy v klidu, jsem potom koncept završil návrhem objemového řešení nového parkovacího domu. Ten volím jako levnější řešení oproti podzemním garážím o stejné kapacitě. Parkovací dům je umístěn místo stávajícího parkoviště v proluce v ulici Dobrovského. Parkovací dům rozšiřuje možnosti parkování nad rámec budovy polikliniky, neboť ve stísněných podmínkách památkové zóny nebylo možné vyřešit parkování v kapacitě požadované normovými hodnotami. Zbytek parkovacích stání v parkovacím domě (nad požadavky polikliniky) jsou k dispozici všem ostatním návštěvníkům města.

urbanismus

Budovu polikliniky osobně vnímám jako jednu z nejdůležitějších občanských staveb ve městě, stejné důležitosti a vážnosti jako radnici, kostel, či gymnázium. Proto jsem hledal řešení, jak tuto důležitost stavby řádně zdůraznit nejen v architektonickém směru, ale i v rámci urbanistického řešení.

Pro umístění polikliniky jsem zvažoval dvě varianty: současné umístění a volnou plochu (již dříve zmiňovaný volný urbánní blok) před stávající poliklinikou. Nakonec jsem se rozhodl pro stávající pozemek a tedy i demolici staré budovy polikliniky. Hlavním důvodem byl především plánovaný objem nové stavby, který na současném místě lépe zapadne do původní zástavby. Pozemek před poliklinikou by svou velikostí neumožňoval vznik nové kapacitně odpovídající budovy v takovém rozsahu, aby nepřevyšoval okolní domy příliš nápadným a rušivým způsobem. Naopak pozemek současné polikliniky se směrem k jihozápadu svažuje, což umožňuje terasovité uspořádání této fasády a tím pádem i lepší splynutí s okolní zástavbou.

Pro zdůraznění důležitosti budovy městské polikliniky jsem objemy nově navrhovaných staveb uspořádal tak, aby společně se stávajícími budovami vytvořily malé náměstí. Inspirací pro toto řešení mi byl historický stav, který lze nalézt na mapách stabilního katastru z roku 1838. Pozemek polikliniky se nachází historicky ještě uvnitř hradebního okruhu. Na pozemku polikliniky je patrná zástavba, pozemek naproti je uzavřen průčelní budovou (na císařských otiscích č.p. 21). Mým záměrem bylo tento stav obnovit, nebo spíše napodobit. Proto tuto budovu, která v současné době dávno nestojí, odsunuji směrem od polikliniky cca do půlky pozemku a mezi ní a poliklinikou vytvářím malé, téměř čtvercové náměstí, zatímco za touto budovou potom ponechávám zahradu. Pro nové náměstí jsem zvolil pracovní název náměstí Svatopluka Čecha, neboť jej protíná ulice stejného jména.

Nové náměstí, které díky takto umístěným novostavbám vzniká, podtrhuje strukturu a hierarchii veřejných prostorů ve městě. Jeho přímá návaznost na hlavní Lanškrounské náměstí umožňuje přirozený tok energie z náměstí ven a zachytává ji, než společně s rozdrobením zástavby pomalu vyprchá. Zahrada za novou bytovou stavbou v průčelí náměstí potom doplňuje zelenou infrastrukturu města a pomáhá přechodu zelenějšího extravilánu (z pohledu centra) do hustější zástavby městského centra.