hudební a divadelní inkubátor

místo

Kolín

ateliér

FA ČVUT / ateliér MáMA / bakalářská práce

autor

Filip Vlach

stupeň

studie, realizační projekt (školní)

datum

2017 – 2018

Inkubátor – Mekka múzických umění v centru města. Místo, kde si lidé každého věku mohou rozvíjet svůj talent. Nabízí prostory jak pro cvičení (hudební a divadelní zkušebny, taneční sály, či výtvarné dílny), ale také pro prezentaci široké veřejnosti. Novostavba multifunkčního sálu vhodně doplňuje barokní dům č. p. 7 a rozšiřuje tak funkci inkubátoru o prezentační prostor s kapacitou 240 sedících diváků, nebo více než 500 stojících. Sál je možno transformovat na koncertní místnost, divadlo, taneční sál, a mnoho dalších. Menší koncerty lze pořádat ve foyer v 1. PP. Díky otevíratelné fasádě je možné pořádat koncerty a představení i pod širým nebem.

Návrh se zaměřuje především na kontrast mezi novým a starým, volným prostorem vs. uzavřenými místnostmi, materiály a jejich zpracování. Fasáda sálu do vnitrobloku i do Zlaté uličky je transparentní (z tahokovu) a umožňuje tak opticky propojit program v sále s děním ve městě.

urbanistické a architektonické řešení

Objekt se nachází v proluce mezi bytovými domy v postranní ulici směřující od Karlova náměstí, drží uliční čáru a v uliční frontě vyplňuje prostor mez domy. Vertikálně se řadí přibližně doprostřed mezi nižší a vyšší sousední dům. Zadní – nižší – část objektu vyplňuje parcelu proluky do celé své hloubky. Vnitřním dvorem objekt navazuje na historický dům čp. 7, který je součástí areálu investora.

Budova má zvenčí charakter technického objektu, čímž vytváří kontrast ke zdobené barokní fasádě domu čp. 7. Interiér se nese v duchu jednoduchosti. Co možná nejvolnější půdorys je komplikován pouze nejnutnějšími zásahy. Samotný multifunkční sál zabírá skoro celý průmět zastavěné plochy. Vrchní podlaží mají také spíše industriální charakter, což dokazuje fakt, že druhé a třetí nadzemní podlaží vynáší rámový (vierendeelův) nosník, který je na vnější straně konstrukce. Obálka budovy začíná na vnitřní straně tohoto rámu.

provozní a dispoziční řešení

Objekt má tři nadzemní a dvě podzemní podlaží, přičemž hlavní vstup do objektu se nachází na úrovni 1. PP. Ve vstupním podlaží se kromě foyer nachází šatna pro veřejnost a soc. zázemí. 2. PP je podlaží technické a ukrývá sklady a provozní místnosti (kotelna, technologie…). 1. NP téměř celé tvoří sál. Poslední dvě podlaží (nadstavba) jsou věnovány „zákulisí“ sálu – jsou zde šatny pro účinkující a kancelář. Všechny střechy na objektu jsou ploché, část střechy nad 1. NP je pokryta extenzivní vegetací.

konstrukční a materiálové řešení

Objekt je navržen jako kombinace železobetonové monolitické stěnové konstrukce a montované ocelové konstrukce. Základy objektu tvoří železobetonová monolitická deska o tloušťce 600 mm.

V části pro veřejnost je v maximální míře odhalený pohledový beton jako podstata nosného systému konstrukce. Hmota soc. zařízení v 1. PP je vyvedena v kontrastní žluté barvě. Všechny zasklené otvory v obvodovém plášti jsou kryty předfasádou tvořenou ocelovými mřížemi s výplní z tahokovu. Obvodový plášť je krytý fasádním systém Cetris Vario – cementotřískovými deskami tl. 25 mm na nosném ocelovém roštu tl. 40 mm.komentář autora

Hudební a divadelní inkubátor, resp. jeho část tvořenou novostavbou sálu, jsem zpracovával jako realizační projekt v rámci bakalářské práce. Bylo zajímavé sledovat, jak se projekt při převodu původního konceptu do reálnějších obrysů stavebního řešení postupně tvaruje a proměňuje. V konečném řešení se nakonec podařilo vychytat některé mouchy, které ve studii unikly, což domu opravdu prospělo.

Z kapacitních důvodů přibylo oproti původnímu záměru ještě jedno podzemní podlaží. Z prostorových a dispozičních důvodů jsem také nakonec musel slevit z ‚buňkového‘ uspořádání šaten pro účinkující ve vyšší části novostavby. Naučil jsem se tak, že občas je zkrátka nutné pro dobro věci z původního konceptu slevit.